KOTIPALVELU ELISA VALKONEN

Tutus­tu hinnastoon

Kotipalvelu Elisa Valkonen

Koti­pal­ve­lu Eli­sa Val­ko­nen tuot­taa asiak­kail­le koti­pal­ve­lu­ja, hoi­va­pal­ve­lu­ja, avus­tus- ja sii­vous­pal­ve­lu­ja kotiin. Yri­tys on pal­ve­luse­te­li­tuot­ta­ja. Sii­vous­pal­ve­lu­ja voi myös ostaa koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen turvin.

Muista myös kotitalousvähennys!

Koti­ta­lous­vä­hen­nyk­sen suu­ruus las­ke­taan arvon­li­sä­ve­rol­li­ses­ta hin­nas­ta. Lue lisää koti­ta­lous­vä­hen­nyk­ses­tä Vero­hal­lin­non ohjeistuksesta.

Kiirettömyys

Yrit­tä­jä­nä pys­tyn tar­joa­maan asiak­kaal­le täy­sin kii­ree­tön­tä pal­ve­lua, jon­ka sisäl­lön mää­rit­tää yhdes­sä asiak­kaa­ni kans­sa teh­ty pal­ve­luso­pi­mus. En kul­je asiak­kaan luo­na kii­reel­lä, vaan juu­ri mei­dän yhdes­sä sopi­mal­la aika­tau­lul­la pys­tym­me toteut­ta­maan yksi­löl­li­sen koti­pal­ve­lu­käyn­nin sisällön.

Turvallisuus

Luon asiak­kaan kans­sa tur­val­li­sen ja luo­tet­ta­van pal­ve­lusuh­teen, sil­lä asia­kas­käyn­nit hoi­dan yksi­no­maan itse­näi­ses­ti. Tutus­tun asiak­kaa­seen, jol­loin tun­nen hänen tar­peen­sa, tavat ja tot­tu­muk­set. Näin suh­de on asiak­kaan näkö­kul­mas­ta tut­tu ja tur­val­li­nen vaik­ka hänen kotiin­sa tulee­kin ulko­puo­li­nen hen­ki­lö avus­ta­maan hän­tä hen­ki­lö­koh­tai­sis­sa ter­vey­teen ja hyvin­voin­tiin liit­ty­vis­sä asiois­sa ja tar­peis­sa. Pal­ve­lun tuot­ta­jan ja käyt­tä­jän väli­nen vuo­ro­vai­ku­tus­suh­de tärkeä!

Kokonaisvaltaisuus ja terveyden edistäminen

Pal­ve­lusuh­teen aika­na tutus­tun asiak­kaa­ni toi­min­ta­ky­kyyn, jota arvioin jat­ku­vas­ti psyyk­kis-fyy­sis-sosi­aa­li­se­na koko­nai­suu­te­na. Itse­näi­ses­ti huo­leh­ties­sa­ni asia­kas­käyn­neis­tä, huo­maan suur­ta työ­ryh­mää parem­min ja tar­kem­min pie­net­kin muu­tok­set asiak­kaan voinnissa.

Laadukas siivous ja kotiapu

Tar­joan asiak­kail­le­ni laa­jan sii­vous- ja puh­taus­pal­ve­lun, jos­ta teen asiak­kaan kans­sa sopi­muk­sen hänen tar­pei­den­sa mukaan. Pys­tyn tar­joa­maan pal­ve­lua asiak­kail­le­ni nopeas­ti ja joustavasti.

Valinnanvapaus

Asiak­kail­la­ni on täy­si mah­dol­li­suus vali­ta pal­ve­lun­sa sekä pal­ve­lun­tuot­ta­jan­sa. Pal­ve­lun laa­dul­la var­mis­tan oman asia­kas­kun­ta­ni, joka on myös asiak­kai­den hyöty.

Palvelut

Hoidolliset palvelut

Lääk­keen­ja­ko doset­tiin, lääk­kei­den anta­mi­nen ja annos­te­lu asiak­kaal­le, injek­tiot ihon alle (s.c.), insu­lii­ni­hoi­to, haa­van­hoi­to (ei infek­toi­tu­neet haa­vat), läm­mön, veren­pai­neen ja veren­so­ke­rin mit­taus ja seu­ran­ta, katet­roin­ti, avan­teen hoito.

Huolenpito ja avustuspalvelut

Suih­kua­pu, hygie­nias­ta huo­leh­ti­mi­nen, ravit­se­muk­ses­ta huo­leh­ti­mi­nen, kun­tou­tus­a­pu, vir­kis­tys­a­pu ja ohjaus, tuki­kes­kus­te­lut, saat­toa­pu sekä omais­hoi­ta­jan sijaistaminen.

Ruoanlaitto, kodinhoito ja asiointiapu

Ate­rian val­mis­ta­mi­nen asiak­kaal­le, tai yhdes­sä asiak­kaan kans­sa hänen toi­vei­den­sa mukaan, kaik­ki kodin­hoi­dol­li­set työt asiak­kaan luo­na ja sii­vous, asioin­ti asiak­kaan puo­les­ta tai yhdes­sä asiak­kaan kans­sa hänen tar­peen tai toi­vei­den mukaisesti.

Lapsiperheiden palvelut

Las­ten­hoi­don lisäk­si tar­joan apua ruo­an­lait­toon ja kodinhoitoon.