Yritys

Toimintasuunnitelma

Koti­pal­ve­lu Eli­sa Val­ko­nen tar­jo­aa kotiin vie­tä­viä sosi­aa­li­pal­ve­lu­ja. Pää­sään­töi­ses­ti pal­ve­lu­ja tar­jo­taan van­huk­sil­le, vam­mai­sil­le, lii­kun­ta­ra­joit­tei­sil­le tai asiak­kaal­le toi­min­ta­ky­vyn hei­ken­tyes­sä. Yri­tys toteut­taa myös lap­si­per­hei­den koti­pal­ve­lu­työ­tä. Pal­ve­lu­jen tar­koi­tus on aut­taa asia­kas­ta sel­viy­ty­mään arjen toi­mis­ta toi­min­ta­ky­vyn tuke­mi­sek­si.
Asia­kas ja Koti­pal­ve­lu Eli­sa Val­ko­nen tekee yhdes­sä pal­ve­luso­pi­muk­sen ja hoi­to- ja pal­ve­lusuun­ni­tel­man. Molem­mil­le osa­puo­lil­le tulee saman­lai­set sopi­muk­set. Koti­pal­ve­lu Eli­sa Val­ko­nen säi­lyt­tää sopi­muk­set ja hoi­to­suun­ni­tel­mat Kavio­tie 2 B 2, 60510 Hyl­ly­kal­lio luki­tus­sa kaa­pis­sa. Sopi­muk­ses­sa käy ilmi asiak­kaan hen­ki­lö­tie­dot ja lähio­mai­nen, kenel­le tie­to­ja saa luo­vut­taa, pal­ve­lun hin­ta ja sovit­tu ajan­koh­ta. Asiak­kaan ter­veys­tie­to­ja mer­ki­tään suun­ni­tel­maan, jos hän niin halu­aa. Sopi­mus­ta päi­vi­te­tään tar­vit­taes­sa. Sopi­muk­ses­sa käy myös ilmi poti­las­asia­mie­hen yhteys­tie­dot. Yri­tyk­sel­lä on vas­tuu­va­kuu­tus ja oikeus­tur­va, poti­las­va­hin­ko­va­kuu­tus sekä tapa­tur­ma­va­kuu­tus. Vakuu­tuk­sia päi­vi­te­tään ja lisä­tään, tar­peen mukaan.

Asiak­kaan ter­vey­teen ja lää­ke­hoi­toon liit­ty­vä työ teh­dään hänen oman lää­kä­rin tai sai­raan­hoi­ta­jan ohjeen mukaan. Epä­sel­vis­sä tilan­teis­sa ote­taan yhteyt­tä sai­raan­hoi­ta­jaan tai päi­vys­tyk­seen, jos­ta pyy­de­tään ohjei­ta. Jos asia­kas on oman kun­nan tai kau­pun­gin koti­hoi­don asia­kas ja hän antaa luvan tie­to­jen luo­vu­tuk­seen, voi asiak­kaan voin­tiin ja lää­ki­tyk­seen liit­ty­vis­sä asiois­sa olla yhtey­des­sä kotihoitoon.

Yri­tyk­sel­lä ei ole mui­ta työn­te­ki­jöi­tä tar­koi­tuk­se­naan pitää yri­tys pie­ne­nä ja laa­duk­kaa­na. Kul­jen asiak­kai­den väli­set mat­kat omal­la autol­la, joka mah­dol­lis­taa asiak­kaan kul­je­tuk­sen esim. kaup­paan. Jos asiak­kaal­la on tak­si­kort­ti, niin ensi­si­jai­ses­ti käy­te­tään sitä.

Yri­tyk­sen vas­tuu­hen­ki­lö on Eli­sa Val­ko­nen, eli yrit­tä­jä itse. Vas­tuu­hen­ki­löl­lä on lähi­hoi­ta­jan ammat­ti­tut­kin­to v. 2013 ja voi­mas­sa ole­vat lääk­keen­ja­ko- ja pis­to­lu­pa. Eri­kois­tu­mi­nen on suo­ri­tet­tu Kun­tou­tuk­sen osaa­mi­sa­laan sekä Mie­len­ter­veys- ja päih­de­työn osaamisalaan.

Tietosuoja

Teen asiak­kaan kans­sa hoi­to­suun­ni­tel­man, sekä pal­ve­luso­pi­muk­sen laa­duk­kaan, yksi­löl­li­sen, asia­kas­läh­töi­sen ja tur­val­li­sen pal­ve­lusuh­teen luo­mi­sek­si. Nämä pape­rit säi­ly­tän kavio­tie 2 B 2 60510 Hyl­ly­kal­lio, lukol­li­ses­sa kaa­pis­sa, samoin kaik­ki hen­ki­lö­tie­to­ja sisäl­tä­vät pape­rit. Työs­sä­ni nou­da­tan vai­tio­lo- ja salas­sa­pi­to­vel­vol­li­suut­ta (täs­tä myös lii­te pal­ve­luso­pi­muk­ses­sa). Asia­kas­tie­to­ja sisäl­tä­vät pape­rit hävi­te­tään silppurilla.